Feilkoder vaskemaskiner Electrolux

Vi har samlet alle feilkoder vaskemaskiner Electrolux med en detaljert beskrivelse av årsakene til funksjonsfeil, diagnostikk og reparasjoner. For enkelhets skyld, ordnet i en praktisk og forståelig tabell nedenfor. Feil vaskemaskiner Electrolux kan oppstå når som helst, forårsake mye ulempe og kan føre til høye kostnader for reparasjoner eller utskiftninger. I slike tilfeller er det viktig å vite hvordan man skal handle riktig for å unngå store problemer og spare tid og penger. Modeller med display viser en alfanumerisk kombinasjon på displayet, finn den i tabellen og finn ut hva som er årsaken til feilen. Modeller uten display følger ikke det innstilte programmet, og i henhold til de brennende eller blinkende lysene på kontrollpanelet kan du finne ut av problemet.

Feil vaskemaskiner Electrolux, dekoding

Feil kode Beskrivelse Årsaker og løsning
EHF Beskyttelseskrets ikke gjenkjent. Kontroll og utskifting av elektronisk enhet.
E9A Høyttaler- og elektronikkprogramvaren er defekt. Den elektroniske enheten må skiftes ut.
EA1 DSP-systemet er ute av drift. Sjekk DSP, hovedenhet, ledninger, drivreim. Bytt ut ødelagte gjenstander.
EA2 DSP gjenkjennes ikke. Installer en fungerende hovedenhet.
EA3 DSP fikser ikke motorskiven. DSP-kontroll og utskifting, hovedenhet, ledninger, drivreim.
EA4 DSP-feil. Installer ny DSP, hovedenhet, ledninger.
EA5 Tyristoren DSP er ute av drift. Installer riktig hovedenhet.
EA6 I løpet av de første 30 sekundene av drift er det ikke noe trommelrotasjonssignal. Trommelklaffene er kanskje ikke lukket. Sjekk også drivremmen og DSP.
EB1 Frekvensen på strømforsyningen tilsvarer ikke den tillatte. Kontroller strømforsyningsinnstillingene.
EB2 Høy spenning i strømforsyningen. Pass på at det ikke er høy spenning i nettet.
EB3 Lav spenning i strømforsyningen. Sjekk nettverksinnstillingene.
EBE Beskyttelseskretsrelé defekt. Du må diagnostisere den elektroniske enheten.
EBF Beskyttelseskrets ikke gjenkjent. Feil på den elektroniske enheten.
EC1 Påfyllingsventil blokkert. Kontroller driften av påfyllingsventilen, elektronikk, ledninger.
EC2 Vanntransparenssensoren er ute av drift. Bytt element.
EF1 Avløpsvannet har ikke tappet ut på en viss tid. Inspiser og rengjør avløpssystemet, avløpsslangen, filteret, pumpen.
EF2 Økt skumdannelse under drenering. Rengjør avløpssystemet. Reduser doseringen av vaskepulver.
EF3 Aqua Control aktivert, vannlekkasje. Inspiser kabel, dreneringspumpe.
EF4 Med aktive påfyllingsventiler er det ikke noe signal fra strømningssensoren. Åpne vannkranen. Kontroller trykket i vannforsyningssystemet.
EF5 Ubalansen overstiger det tillatte. Omfordel tøyet i trommelen eller separer flere vask.
EH1 Gå ut av de tillatte grensene for frekvensen til nettspenningen. På grunn av forstyrrelser i strømforsyningen eller en uegnet kilde. Muligens et elektronikkproblem.
EH2 Overskridelse av tillatt forsyningsspenning, Uegnet strømforsyning. Sjekk den elektroniske enheten.
EH3 Lav spenning i strømforsyningen. Det kan være forstyrrelser i strømforsyningen eller et problem med elektronikken.
EHE Beskyttelseskretsrelé defekt. Diagnostikk av den elektroniske enheten.
E5F FCV-kontrollkortet sender kontinuerlig en forespørsel om konfigurasjonsparametere. Sørg for at den elektroniske enheten er i god stand og at ledningene er intakte. Bytt ut om nødvendig.
E61 Vanntemperaturen når ikke den nødvendige temperaturen i den tiden som er tildelt for denne oppgaven. Koden leses ikke ved normal drift av maskinen. Du må aktivere diagnosemodus. Inspiser den elektriske varmeren med en tester, motstanden ved romtemperatur skal være ca. 30 ohm.
E62 Overoppheting av vann etter å ha nådd spesifisert for en viss tid. Temperaturmåleren har feilet. Bruk en motstandstester, 5,7 - 6,3 kΩ ved romtemperatur. Inspiser saken, kanskje den rørformede elektriske varmeren bryter gjennom.
E66 Det rørformede elektriske varmereléet har sviktet. Bytting av varmeelementrelé og kontrollkrets.
E68 Lekkasjestrømmen i maskinen er overskredet. Ring en reparatør for å diagnostisere og feilsøke problemet. Det anbefales ikke å lete etter et sammenbrudd på egen hånd.
E71 Overskrider motstanden til temperatursensoren. Kortslutning av sensoren eller brudd på koblingskretsene. Kontrollerer elementer.
E74 Temperaturmåleren (NTC) er feil plassert i tanken. Plasser sensoren riktig for korrekt drift.
E82 Velgerposisjon er feil valgt. Sjekk den elektroniske enheten, velgeren, ledningene for funksjonalitet.
E83 Data fra velgeren leses ikke. Feilen vises kun i diagnosemodus. Feil oppstår på grunn av feil konfigurasjon eller feil på den elektroniske enheten.
E84 Resirkulasjonspumpe ikke gjenkjent. Den elektroniske enheten må skiftes ut hvis den ikke kan repareres.
E85 Tyristoren eller resirkulasjonspumpen er ute av drift. Diagnostiser og bytt ut disse elementene.
E91 Det er tap av kommunikasjon mellom hovedenheten og brukergrensesnittet. Den elektroniske enheten må byttes ut med en ny.
E92 Et avvik er løst mellom hovedenheten og brukergrensesnittet. Installer en fungerende elektronisk enhet.
E93 Konfigurasjonsproblem. Skriv inn riktig konfigurasjonskode for å fikse.
E94 Feil maskin- eller programkonfigurasjon. Overskriv kontrollerens flyktige minne. Hvis det ikke fungerer, bytt brettet.
E95 Det er ingen kommunikasjon mellom prosessoren og minnet som er plassert på den elektroniske kontrolleren. Vi må sjekke kretsene mellom alle disse elementene og EEPROM.
E96 Feil konfigurasjon av den elektroniske kontrolleren og eksterne elementer. Kontroller at kontrolleren og dens eksterne elementer er riktig konfigurert.
E97 Feil i programvelgeren og programvaren for elektronisk kontroller. Angi riktig konfigurasjon. Hovedenheten kan skiftes ut.
E98 Feil drift mellom motorstyringsenhet og elektronikk. Problemet er i den elektroniske enheten eller ledningene.
E99 Ikke fabrikktilkopling av lydenheten med elektronikk. Bytte ut ledninger eller lydenhet.
E52 Den elektroniske kontrolleren mottar ikke et signal fra motorens tachogenerator. Korriger tachogeneratorsensoren, det er mulig at festeskiven har løsnet fra tachogeneratorhuset.
E53 Feil i motorens triac-kontrollkrets. Sjekk forholdet mellom elementene. Du må ringe mesteren.
E54 Stikk inn drivmotorens reversrelé. Kontroller, bytt reversrelé. Kanskje er årsaken i selve elmotoren.
E55 Motorkretsen har sviktet. Skift ut ledninger eller motor etter en fullstendig diagnose.
E56 Overskrider tillatt strømverdi, mer enn 15A. Installer en ny elektronisk enhet, ledninger, motor.
E58 Overskridelse av den maksimalt tillatte verdien av fasestrømmen til motoren, over 4,5A. Elektronisk enhet, ledninger og motor må skiftes ut.
E59 Turtellersignalet sendes ikke etter endring av rotasjonshastigheten. Kontroller og bytt ut motor, turtallsgenerator, elektronisk enhet, ledninger.
E5A Overoppheting av kjøleradiatoren, over 88 ° C. Installer en ny elektronisk enhet. Kanskje er årsaken i temperaturmåleren.
E5B Lav DC-bussspenning, under 175V. Det er nødvendig å diagnostisere og erstatte den elektroniske enheten og ledningene.
E5C Høy spenning i DC-bussen, over 430V. Vurder tilstanden til den elektroniske enheten, hvis den er ødelagt, skift den ut.
E5D FCV mottar eller sender ikke signaler i mer enn 2 sekunder Det er et problem med den elektroniske enheten. Det er nødvendig å kontrollere eller installere et nytt element som kan repareres.
E5E FCV-kontrollkortet og hovedkortet har mistet kommunikasjonen. Bytt ut den elektroniske enheten med en fungerende. Kontakt servicesenteret for å løse problemet.
E38 Tett trykkbryterrør. Inspiser trykkbryterrøret for blokkering. Hvis dette ikke er problemet, ring veiviseren.
E39 Overløpsnivåmåleren er defekt. Det er påkrevd å kontrollere at den fungerer som den skal og skifte ut vannstandssensoren i tilfelle fullstendig havari.
E3A Varmeelementreléet har sviktet. Sjekk element og elektronikk. Bytt ut hvis den er ødelagt. Det anbefales ikke å endre det selv.
E41 Lukedøren er ikke tett lukket. Lukk soltaket igjen. Inspiser og kontroller at dørlåsen fungerer som den skal.
E42 Lukedøren er ikke låst. Kontroller at låsen fungerer. Det kan være noe som hindrer lukedekselet i å lukke tett.
E43 Triacen til lukelåsen gikk i stykker. Diagnostikk av kontrolltriacen som er ansvarlig for å blokkere døren. Installer riktig element.
E44 Soltakets lukkesensor er ute av drift. Du må diagnostisere sensoren. Hvis den er ødelagt, bytt den ut med en god.
E45 En åpen i kontrollkretsen til triacen til lukelåsen til lasteakselen. Kontakt en reparasjonstjeneste for apparater for å diagnostisere og erstatte den defekte varen.
E51 Det har oppstått en kortslutning i kontrolltriacen til motoren. Kontroller og i tilfelle havari, skift ut motorkontrolltriacen.
E11 Vann ble ikke samlet til det nødvendige nivået i en viss tid. Sjekk påfyllingsventilen, viklingen (motstand 3,75 kOhm) og triac på kontrolleren. Pass også på at det ikke er blokkering og normalt trykk i vannforsyningssystemet.
E13 Det er oppdaget en vannlekkasje i kum. Sjekk maskinen for lekkasjer. Mulige sprekker i tankkroppen, overløp.
E21 Avløpsvann ble ikke tappet ut innen den tildelte tiden. Sjekk avløpssystemet for blokkering, servicevennlighet av pumpen, filter, pumpeviklingsmotstand (ca. 170 ohm).
E23 Kontrolltriacen til avløpspumpen er ute av drift. Trenger diagnostikk av triac og kontrolleren. Hvis det er ødelagt, installer et nytt element.
E24 Kommunikasjonsbrudd i styrekretsen til avløpspumpens triac. Diagnose av drift av kretselementer. Kontakt en maskinvarereparatør.
E31 Trykksensoren har sviktet. Bytt ut sensor eller ledninger. En spesialistintervensjon er nødvendig for å løse problemet.
E32 Trykkmåler ikke kalibrert. Kalibrer måleren. Åpne vannkranen, sjekk eller bytt innløpsventilen, rengjør filteret. Hvis den er skadet, skift ut selve trykksensoren.
E33 Tap av kommunikasjon mellom vannstandssensorer. 1. Sensorene er ute av drift. 2. Tette rør. 3. Høy spenning i strømforsyningen. 4. Lekkasje på elvarmeren.
E34 Pressostaten og antikokenivå 2 har mistet kontakten. Installer en ny trykksensor, rør eller trykkbryter selv.
E35 Vannet i tanken overskrider det tillatte nivået. Under fyllingen var det overløp av vann i tanken. Sjekk trykkbryteren, skift ut hvis den er ødelagt.
E36 Varmebeskyttelsessensoren er ødelagt. Du må diagnostisere og eventuelt bytte ut sensoren. Kontakt servicesenteret for reparasjon av utstyr.
E37 Den første vannstandssensoren er ødelagt. Diagnostikk og utskifting av sensor. Det anbefales å ringe en spesialist for å erstatte det defekte elementet.